Återvät: Komplexiteten i att gå från bidragssatsning till åtgärd – ”Ett projekt med praktiska interventioner och vetenskapliga studier för att belysa problematiken och för att nå lösningen”

Idag saknas kunskap och förståelse om vilka sociala, miljömässiga och realekonomiska faktorer som påverkar – både positivt och negativt – de olika aktörernas vilja och förmåga att genomföra förändringar i mark- och vattenanvändning.

I projektets målområde, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbunds avrinningsområde är våtmarksbehovet stort. Återvätning är dock en komplex process som kräver en bred systemförståelse hos alla intressenter, där även motstående intressen måste vägas in. Att förändra sitt beteende (och därmed markanvändning) är därmed långt ifrån en enkel sak, utan snarare något som bäst kan förstås utifrån ett perspektiv som inte väjer för komplexiteten i frågeställningen. Många olika aktörer, institutioner, invanda praktiker, föreställningar och värderingar berörs i en förändringsprocess, och utan den förståelsen så leder förändringsprocesser sällan till någon substantiell och varaktig förändring. Detta vill vi med vårt projekt belysa och överbrygga genom åtgärder som kommunikation, uppsökande verksamhet, och kunskapshöjande insatser.

Läs mer om projektet på Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund.